https://www.welzijnindezorg.nl/cooeperatie/bestuur
   

  Coöperatieve Kwaliteit@ U.A.

  Maak nader kennis met de bestuursleden

  Wibout Dragt

  Functie: Voorzitter

  Wibout Dragt is 19 jaar actief als senior-adviseur en vernieuwer in de langdurige zorg en het sociaal domein. Hij verrichtte in die periode ondermeer landelijke onderzoeken naar de kwaliteit van zorg in opdracht van de Rijksoverheid en zorgkantoren. Actueel is hij actief als toezichthouder, senior-adviseur, en strategisch coach voor organisaties in de verpleeghuiszorg.

  In 2018 werd Wibout betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsmethodiek Kwaliteit@. Een vernieuwende kwaliteitsmethodiek die de bewoner (en zijn familie) expliciet als uitgangspunt kiest. Vanuit de coöperatie focust Wibout op het aangaan en ontwikkelen van duurzame verbindingen. Zowel met nieuwe leden als met overheden, zorgverzekeraars en maatschappelijke partners.
  Dit past uitstekend bij de coöperatieve gedachte: voor- en door de leden.  

  Wibout zet zich, tezamen met de leden en het bestuur, in om Kwaliteit@ als alternatief beschikbaar en bereikbaar te maken voor zorgorganisaties in geheel Nederland. Juist omdat Kwaliteit@ positief bijdraagt aan antwoorden op de actuele uitdagingen in de zorg: Kwaliteit@ bevordert het welzijn voor bewoners en vergroot de werkvreugde bij medewerkers. En in de zorg draait het om deze relatie. Het lukt alleen samen om meer ‘Welzijn in de Zorg’ te realiseren.

  Monique Muselaers

  Functie: Bestuurslid

  Monique Muselaers  is van oudsher verpleegkundige waarna zij na veel omzwervingen binnen alle facetten van de gezondheidszorg zich specifiek richtte op de ouderenzorg en dan met name de ouderen met dementie en geheugenproblemen.
   
  Sinds 7 jaar is zij, samen met haar zus, zorgondernemer van twee kleinschalige wooninitiatieven, te weten De Muzelaar in Alphen aan den Rijn en de Lindelaer in Maarn. Wat haar betreft ligt het uitgangspunt van het bieden van goede zorg bij een duidelijke visie en missie. 
   
  Het spreekt haar erg aan dat het binnen Kwaliteit@ juist gaat over “Welzijn in de zorg”. Medewerkers  streven daar ook naar maar zijn vaak zoekend naar hoe dit doel te verwezenlijken. Kwaliteit@ draagt daar, met de 10 klantbeloften, daadwerkelijk aan bij.

  Door actief deel te nemen in het bestuur van de coöperatie, waar zij veel energie bij op doet, hoopt Monique deze methodiek landelijk uit te breiden.
  Welzijn in de zorg verdient in Nederland echt de aandacht.

  Bram de Haan

  Functie: Bestuurslid

  Linda en Bram de Haan vormen samen de grondleggers van De Oude Pastorie in Huizen, een woonzorgthuis voor kwetsbare mensen met geheugenproblemen en dementie.

  Daar waar het in de reguliere zorg dikwijls gaat om ‘Zorg en Welzijn’ draait het in hun visie juist om ‘Welzijn en Zorg’. Welzijn is daarbij het doel en de zorg draagt daar aan bij. Hierdoor staat de bewoner echt centraal en maakt dat er soms zelfs minder zorg nodig is.

  De Oude Pastorie hanteert klantbeloften die bewoners en naasten vooraf duidelijkheid geven waar je op mag rekenen. Met de komst van het kwaliteitskader is dit een krachtige methodiek gebleken om de kwaliteit structureel te verhogen en deze goed te borgen in de organisatie. Gelijktijdig draagt deze bij aan zowel het Leefplezier als het werkplezier.

  Doordat er voor deze methodiek veel belangstelling is bij andere zorgorganisaties is er op hun initiatief een coöperatie opgericht die voor de continuïteit en verdere spreiding gaat zorgdragen. Bram heeft zitting in het dagelijkse bestuur.

  Het ideële doel van de coöperatie is om meer ‘Welzijn in de Zorg’ met elkaar te realiseren.