https://www.welzijnindezorg.nl/familieraad-clientenraad-betrekken-bij-kwaliteitat/f21c1
   

  De coöperatie

  "Van elkaar, met elkaar en voor elkaar"

  Coöperatieve Kwaliteit@ U.A.

  Eind 2018 is Coöperatieve Kwaliteit@ U.A. opgericht om het gedachtengoed verder uit te rollen in Nederland.

  Om op een juiste wijze gebruik te kunnen maken van de kwaliteitsmethodiek en de klantbeloften is het noodzakelijk om deelnemer te worden van de coöperatie.

  De keuze voor een coöperatievorm is bewust gemaakt uit oogpunt van continuiteit en gezamenlijkheid. De leden zijn immers het hoogste orgaan binnen de coöperatie en mede-eigenaar. Besluiten worden genomen door de leden.

   Medewerker

   "De klantbeloften geven mij en ons team houvast, daardoor werken we met veel plezier"

  "Meer Welzijn in de Zorg..."

  Missie

  De missie van de coöperatie is om meer welzijn in de zorg te creëren middels de methodiek Kwaliteit@. Het doel is dat de coöperatie deelnemers intensief begeleidt gedurende de voorbereidingen en de implementatie van het kwaliteitsconcept, afhankelijk van de gewenste ondersteuning vanuit de zorgaanbieder. De coöperatie dient als een kennisnetwerk waarbinnen de leden met elkaar kennis delen. Er wordt binnen de coöperatie samengewerkt op het gebied van trainingen, kennisdeling en audits. 

  Maatschapelijk initiatief

  Kwaliteit@ ziet zichzelf als een maatschappelijk initiatief gericht op het bereiken van meer welzijn in de zorg. De coöperatie heeft geen winstoogmerk, maar is opgericht om het concept en het gedachtegoed binnen kleinschalige wooninitiatieven en reguliere verpleeghuisorganisaties te verspreiden.

  "Géén winstoogmerk"

  Vaak gestelde vragen:

  • In eerste instantie is het verstandig om familieraden, commissies, cliëntenraden, uitgebreid te informeren over Kwaliteit@, wat de beoogde doelen zijn, hoe Kwaliteit@ vertaald en geïmplementeerd gaat worden binnen de organisatie en over de verdere voortgang.
    
  • Daarnaast is het verstandig om de familieraad een rol te geven en te betrekken bij deze kwaliteitsmethodiek en draagvlak te realiseren.
   Bijvoorbeeld als aanspreekpunt voor de andere families of juist als ambassadeur van de werkwijze, maar wellicht hebben ze daar zelf ook ideeën over.
    
  • Klantbeloften moeten uiteindelijk een rode draad gaan vormen dwars door alle processen en overleggen heen. Het informeren van de familieraad over de bevindingen, de resultaten en verbeterkansen is een mooie kapstok om zaken bespreekbaar en breed gedragen te krijgen.
    
  • Ook de ervaringen van de familieraad zelf zijn voor een locatie van groot belang. Ervaart men ook dat de klantbeloften echt in de dagelijkse praktijk worden waargemaakt en waar zien zij vooral nog de verbeterkansen.
    
  • De jaarlijkse meting van de klantbeloften die te zijner tijd uitgevraagd gaat worden bij de families geeft een waardevol beeld hoe de klantbeloften door bewoners en families worden gewaardeerd. De coöperatie kan zich voorstellen dat deze uitkomsten en resultaten met de familieraad worden besproken en waar nodig weer worden vertaald naar acties.
    
  • Er zijn leden waarbij de cliëntenraad betrokken is geweest bij de voorbereidingen. U kunt bij de coöperatie de naam van deze locatie opvragen.